Общи условия и правила

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на онлайн –магазина  www.modisimo.bg
 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ДЗЗД “МОДИСИМО БГ”, наричано по-долу “МОДИСИМО”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

ДЗЗД “МОДИСИМО БГ” е дружество, регистрирано по Регистър Булстат на Република България с ЕИК 148125887, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Ружа”, бл.13, имейл адрес: sales@modisimo.bg, телефон: 0897 872 060

Извършвайки поръчка от сайта на онлайн –магазина www.modisimo.bg, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и МОДИСИМО договор. Обработването на личните данни става съгласно политиката за поверителност на Сайта.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка е необходимо да прочитате внимателно актуалната им редакция.

Право да използва настоящия онлайн –магазин има всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, който се е съгласил с тези Общи условия за ползване на уебсайта .

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С  осъществяване на  поръчката  в  уебсайт www.modisimo.bg  КЛИЕНТА  декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението  на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съгласие с  Общите  условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на  уебсайт www.modisimo.bg, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, предоставени при завършване на направена поръчка.

Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“  преди завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани в онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към www.modisimo.bg.

В случай, че не сте съгласни   с  Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн – магазина.

1.1. Политика на поверителност

Събраната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели, и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция, и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези общи условия КЛИЕНТА  дава своето  безусловно и безсрочно  съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от www.modisimo.bg  или упълномощени от www.modisimo.bg лица , но не само – куриерска фирма, за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока, както и за други, незабранени от действащото законодателство цели.

II. ПОРЪЧКА

2.1.  За да направи поръчка до онлай – магазина, КЛИЕНТА   трябва да посочи валиден адрес на електронна поща;  адрес за доставка на стоката;  две имена и  телефон за връзка.

2.2. КЛИЕНТА  носи отговорността , всички данни за покупката, която е заявил чрез завършена и изпратена на ПРОДАВАЧА  поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

2.3. Всяка една добавена в количката за покупки, стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стоката в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоката . Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТА  получава електронно съобщение  от адрес sales@modisimo.bg  с   потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на договора е адресът на управление на продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България и  извън нея .

2.4. При успешно направена поръчка, КЛИЕНТА  получава потвърждение на поръчката чрез електронно  съобщение на  посочения от него e-mail адрес.  МОДИСИМО не носи отговорност, ако КЛИЕНТА  не получи потвърдително  електронно  съобщение  поради грешно посочена от него информация , както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на КЛИЕНТА. С получаване на потвърдителен електронно  съобщение/ е-mail /се счита, че договорът е сключен.

2.5. МОДИСИМО има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от КЛИЕНТА  поръчка при условие, че предоставените от КЛИЕНТА данни в уебсайта са непълни или грешни. В тези случаи отказът на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение, за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на поръчката.

2.6. МОДИСИМО си запазва правото едностранно да прекрати договора с КЛИЕНТА  с електронно съобщение /e-mail/ от адрес
sales@modisimo.bg , на посочената от потребителя електронна поща . Когато цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от МОДИСИМО причини.

2.7. “ПРОДАВАЧА” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
МОДИСИМО” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “МОДИСИМО”;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ПРОДАВАЧА”.

III. ЦЕНА

3.1Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на убесайт: www.modisimo.bg са в български лева, с включено ДДС, както и цена на опаковката на съответната стока;

3.2 ПРОДАВАЧА има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на КЛИЕНТА . КЛИЕНТА  е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

3.3 При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

3.4. (1) „МОДИСИМО” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

3.5 При допуснати технически грешки от страна на ПРОДАВАЧА в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката,  може  да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на КЛИЕНТА

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1 Начинът на плащане се посочва от КЛИЕНТА с подаването на заявка. Тези начини могат да са:

4.1.1 Наложен платеж (пощенски паричен превод) от куриерските фирми ще получите разписка, която е официален платежен документ която удостоверява Вашето плащане. Моля, пазете разписката , тя е равностойна на касов бон издаден в физически магазин

4.1.2 Плащане по банков път

За всяка пратка посочваме опция “Преглед и тест”.

4.2 КЛИЕНТА има задължение да заплати наложения платеж (пощенски паричен превод) и разходите за доставки според предоставения от куриера калкулатор.

V. Отказ от договора и замяна


5.1 Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
5.2 За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „МОДИСИМО” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
5.3 „ПРОДАВАЧА“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
5.4 За упражняване правото на отказ „МОДИСИМО“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ПРОДАВАЧА“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
5.5 Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „МОДИСИМО” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
5.6 При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
5.7 „МОДИСИМО“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
5.8 В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ПРОДАВАЧА” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
5.9 Когато във връзка с изпълнението по договора „МОДИСИМО“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „МОДИСИМО“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

VI. Гаранция

6.1 КЛИЕНТА  има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба.

6.2 Гаранционният срок е 14 дни , който  започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката от куриерската фирма.

6.3 Правото на КЛИЕНТА  да упражнява претенции за гаранция към www.modisimo.bg приключва (спира да съществува) при:

 • непотвърждение за доставка;
 • неуведомяване на www.modisimo.bg за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване;
 • изтичане на срока на законната гаранция;
 • механична повреда на стоката, причинена от страна на КЛИЕНТА;
 • използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;
 • повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията,
 • общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната;
 • повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

6.4 “МОДИСИМО” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

VII.Рекламация

7.1 Когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

производствени дефекти на стоката;

недоставяне на цялото заявено количество;

доставка на стока, различна от поръчаната;

несъответствие на доставената с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер й/или различен цвят от поръчания;

Рекламацията може да се предяви пред www.modisimo.bg на посочения електронен адрес sales@modisimo.bg като едновременно с това КЛИЕНТA трябва да върне стоката в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

7.2. При рекламация КЛИЕНТА може да избере да получи артикул без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

7.3. Във всички случаи на замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача.

VIII. Изменение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


8.1 „МОДИСИМО” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
8.2 Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „МОДИСИМО” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
8.3 В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

IX. Доставка
Доставката на поръчаните стоки се осъществява с куриер;
Доставката се извършва до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България.
Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е указано на сайта.
Преди изпращане на поръчаната стока „МОДИСИМО” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Продавача не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „МОДИСИМО” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Доставката обичайно се извършва до 3 дневен срок.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

X.Връщане на стоката

10.1КЛИЕНТА  има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн-магазина  стока. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от 14 дни, считано от доставката на стоката.

10.2 Разходите по връщането на стока са за сметка на КЛИЕНТА , освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от www.modisimo.bg

10.3 Стоката следва да се върне на www.modisimo.bg в същото състояние, в което е била доставена на КЛИЕНТА.
10.4  КЛИЕНТА влиза  в сайта на магазина,  изтегля и попълва  формуляр за връщане на стоката . Формуляра се изпраща на адрес sales@modisimo.bg Незабавно след получаване на  заявление Дружеството изпраща еmail– съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката.

10.5 Възстановяване на сумата се извършва в  14 /четиринадесет / дневен  срок от получаване на стоката на посочения за връщане адрес.

Адрес за връщане стоката:  Посочените от www.modisimo.bg адрес на куриерската фирма.

Върнатата в срок стока се приема от www.modisimo.bg  при следните  условия:

 • стоката  е в оригиналната си опаковка;
 • с прикачен етикет .
 • стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване;
 • да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;

10.6. Ако по някаква причина желаете да върнете закупена от нас стока и тя отговаря на посочените по-горе условия, моля свържете се с нас. Продуктите може да изпратите до гр. Варна съответно: гр. ВАРНА ул. РОЗА бл. 37 ДО ВХ. Б Офис на Спиди

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ
Адрес за връщане на стоката : гр. ВАРНА ул. РОЗА бл. 37 ДО ВХ. Б Офис на Спиди

Име и фамилия : …………………………………………………………………………………………………………

Артикул номер / размер : …………………………………………………………………………………….……..

Причина за пожеланото връщане на продукта: ………………………………………………………

тел за връзка :……………………………………………………………………………………………………………….

е-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Възстановяване на дължимите суми:

IBAN……………………………………………………………………………BIC…………………………………………….

Банка…………………………………………………………………………

Транспортни разходи за връщането на стоката са за сметка на Клиента .

Дата : ……………. Подпис : …………………

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на „ МОДИСИМО“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

БИЗКВИТКИ

www.modisimo.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн –магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до компетентен  съд. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

за ползване на онлайн–магазина  www.modisimo.bg